Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”

logoFundacja Być Razem wspiera podmioty ekonomii spo­łecz­nej, spół­dziel­nie socjalne, przed­się­bior­stwa spo­łecz­ne, firmy na­sta­wio­ne na dzia­łal­ność o cha­rak­te­rze spo­łecz­nym oraz or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­do­we. Fundacja prowadzi w Cie­szy­nie wielobranżowe przed­się­bior­stwo spo­łecz­ne ( stolarnia, pralnia, gastronomia, manufaktura), re­ali­zu­je projekty ukie­run­ko­wa­ne na ak­ty­wi­za­cję poprzez pracę i edukację osób bez­ro­bot­nych i za­gro­żo­nych wy­klu­cze­niem spo­łecz­nym. Pomaga w two­rze­niu nowych miejsc pracy.Produkty WellDone są zaprojektowane przez przez młodych projektantów, a wytwarzane są w manufakturze przez osoby wspierane przez Fundację Być Razem. Całkowity dochód uzyskany ze sprzedaży WellDone przeznaczany jest na realizację zadań statutowych organizacji.

www.welldone.co